Obowiązkowa kontrola szczelności układów chłodniczych

Od lipca 2007 r. w całej Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać przepisy prawne w sprawie ?niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych?. Przypomnijmy, że regulują one wykorzystywanie popularnych czynników z grupy HFC, czyli m.in.

R134a, R404A, R407C, R410A, R417A, R419A, R422A, R422D, R423A, R424A, R427A oraz R507.

Wiele nowych obowiązków już ma zastosowanie. Następne wchodzą w życie sukcesywnie, wraz z zapadaniem kolejnych terminów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 842/2006 oraz w aktach wykonawczych. Prawie wszystkie te obowiązki spoczywają na właścicielu/użytkowniku instalacji. Do chwili obecnej, oprócz wyróżnionego wyżej podstawowego aktu prawnego w tym zakresie, ukazały się także:

Rozporządzenie Komisji Europejskiej (KE) nr 1493/2007 z 17 grudnia 2007 r. w sprawie sprawozdań, które muszą składać producenci, importerzy i eksporterzy czynników HFC;

Rozporządzenie KE nr 1494/2007 z 17 grudnia 2007 r. w sprawie etykietowania produktów i urządzeń zawierających HFC;

Rozporządzenie KE nr 1516/2007 z 19 grudnia 2007 r. dot. kontroli szczelności stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających HFC;

Rozporządzenie KE nr 303/2008 z 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających czynniki HFC;

Rozporządzenie KE nr 308/2008 z 2 kwietnia 2008 r. określające formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich.

Suma powyższych aktów prawnych oznacza, że obecnie ścisłej regulacji podlegają praktycznie wszystkie instalacje i urządzenia wykorzystujące syntetyczne czynniki chłodnicze, czyli ogromna większość instalacji chłodniczych i praktycznie wszystkie spotykane w Polsce urządzenia i instalacje klimatyzacyjne.

Kontrola szczelności obowiązkowa od lipca 2007 r.

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem nr 842/2006, już 4 lipca 2007 r. wszedł w życie obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli szczelności urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających HFC! W zależności od wagi napełnienia czynnikiem, sprawdzanie szczelności należy przeprowadzać nie rzadziej niż:

-co 12 miesięcy dla instalacji zawierających 3 (6) kg lub więcej czynnika HFC (granica 6 kg dotyczy urządzeń hermetycznych);

-co 6 miesięcy dla instalacji zawierających 30 kg lub więcej HFC;

-co 3 miesiące dla instalacji zawierających 300 kg lub więcej czynnika HFC.

W grudniu 2007 r. Komisja Europejska wydała Rozporządzenie nr 1516/2007 ustanawiające standardowe wymogi w tym zakresie. Weszło ono w życie w dniu 8 stycznia 2008 r., co oznacza, że od tej daty kontrolę szczelności trzeba wykonywać ściśle według schematu narzuconego przez Komisję. Rozumie się, że wcześniejsze kontrole powinny były być realizowane wg najlepszych dostępnych praktyk.

Reasumując, wg stanu na dziś:

-urządzenia o napełnieniu 3 (6) kg i <30 kg czynnika HFC powinny mieć za sobą już co najmniej jeden przegląd szczelności (co rok);

-instalacje o napełnieniu 30 kg i <300 kg czynnika HFC powinnymieć za sobą już co najmniej dwie kontrole pod względem wycieków;

-urządzenia o napełnieniu 300 kg czynnika HFC powinny być wyposażone w stały system wykrywania wycieków i mieć za sobą co najmniej dwie kontrole szczelności (co pół roku), a jeśli nie zamontowano takiego systemu ? to instalacje te do dziś powinny były zostać sprawdzone pod względem wycieków już co najmniej pięć razy (co kwartał)

Obowiązek przeprowadzania kontroli szczelności ciąży na tzw. "operatorze", czyli użytkowniku (właścicielu) instalacji. To ten podmiot (a nie firma serwisowa) może zostać ukarany przez Inspekcję Ochrony Środowiska za nieprzestrzeganie prawa "F-gazowego" w tym zakresie.

Dodatkowo operatorzy urządzeń o pojemności 3 (6) kg HFC mają obowiązek prowadzenia ewidencji, w których muszą odnotować wszelkie czynności serwisowe, w tym m.in. każdą operację odzysku czynnika i dopełnienia instalacji czynnikiem.

Powyższe dotyczy pomp ciepła SOLIS od modelu SO410.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.