Solis » Pompy ciepła » - Sterownik MiniTherm » Funkcje sterownika  

Funkcje sterownika

Sterownik Minitherm jest zaawansowanym sterownikiem mikroprocesorowym specjalnie stworzonym do współpracy z pompami ciepła.

Zmienne zapamiętywane i przechowywane w nieulotnej pamięci sterownika
Czas pracy sprężarki w godzinach
Ilość załączeń sprężarki
COP średni
Minimalna temperatura zasilania z kolektora gruntowego
Minimalna temperatura kolektora słonecznego
Maksymalna temperatura kolektora słonecznego
Ilość wyłączeń awaryjnych ? ciśnienie/zasilanie elektryczne
Czas ostatniego zatrzymania awaryjnego
Programy czasowe
Parametry systemowe i użytkownika (konfiguracja)

Ustawienie nazw stref ogrzewania
Każdej ze stref grzewczych można nadać własne nazwy składających się z ciągu 10 znaków.
np Strefa 1: Parter, Strefa 2: Pietro

Programy czasowe
Dla każdej z dwóch stref ogrzewania i c.w.u. można ustawić niezależny program czasowy zapewniający komfort i zarazem dający maksymalne oszczędności w kosztach ogrzewania.
Wieczny kalendarz uwzględniający lata przestępne i święta ruchome.

Konserwacja urządzeń
Unieruchomione pompy i siłowniki przez dłuższy okres czasu mogą nie pracować prawidłowo lub się zablokować. Sterownik niezależnie od zapotrzebowania uruchamia raz na dobę o godzinie 1200 wszystkie urządzenia na 120 sekund.

Regulacja pogodowa
Temperatura zasilania przez PC jest wyznaczana na podstawie podsytemów: stref grzewczych i c.w.u., które to z kolei są wyznaczane na podstawie temperatury zewnętrznej, aktualnej krzywej grzania i nastawy temperatury pokojowej względem rzeczywistej zmierzonej przez czujnik pokojowy.

Ustawienie krzywej grzania
Krzywa grzewcza jest funkcją zależności między temperaturą zewnętrzną i temperaturą zasilania i nastawą temperatury pokojowej.
Krzywa ta jest oddzielnie nastawialna dla każdego z obiegów grzewczych. Klimat pomieszczeń jest w decydującej mierze zależny od doboru właściwej krzywej grzewczej. Jeżeli krzywa grzewcza zostanie dobrana za wysoko, będzie to oznaczało za wysokie temperatury w układzie i związane z tym większe zużycie energii. Za nisko dobrana krzywa grzewcza oznacza, że żądany poziom temperatury może być w pewnych okolicznościach osiągnięty dopiero po dłuższym czasie lub też w ogóle nie zostanie osiągnięty.
Sterownik w ograniczonym zakresie sam koryguje ustawioną krzywą grzania.

Optymalizacja początku i końca cyklu ogrzewania
Sterownik automatycznie wylicza z jakim wyprzedzeniem powinien rozpocząć i zakończyć cykl ogrzewania budynku na podstawie programu czasowego oraz temperatury zewnętrznej. Czas rozpoczęcia powinien być możliwie najkrótszy zapewniając jednocześnie osiągnięcie zadanej temperatury pokojowej o zaprogramowanej godzinie. Czas zakończenia powinien być jak najwcześniejszy zapewniając spadek temperatury budynku do zaprogramowanego poziomu temperatury i godziny. Czas ten może być różny dla różnych budynków gdyż sterownik w trakcie eksploatacji ?uczy? się budynku korygując samoczynnie czasy rozpoczęcia i zatrzymania.

Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych i dobrze ocieplonym budynku o dużej bezwładności funkcja wcześniejszego zatrzymania może powodować poczucie chłodu wewnątrz o dużo wcześniejszej porze niż to zostało zaprogramowane. W celu wyeliminowania tego efektu można wyłączyć funkcję optymalnego zatrzymania poniżej pewnej temperatury zewnętrznej zmniejszając parametr ?EOH T WYL? (domyślnie ?2oC) lub narzucić sterownikowi maksymalny czas wychładzania budynku poprzez podwyższenie parametru ?EOH SPADEK? (domyślnie 0.7K/godz)
Parametr ?EOH CZAS WL? pozwala narzucić minimalny czas rozpoczęcia ogrzewania. Dla instalacji o dużej bezwładności (ogrzewanie podłogowe) zaleca się zwiększyć wartość parametru do min 2-3 godzin .
W celu rozpoczęcia cyklu optymalnego startu ogrzewania jak najpóźniej temperatura zasilania układów grzewczych jest podwyższona i zależy od aktualnie panujących warunków zewnętrznych.

Histereza załączania
Regulator steruje pompą ciepła tak, aby utrzymać temperaturę zbiornika buforowego na zadanym poziomie. Histereza regulacji pompy zmienia się prawie liniowo w zależności od temperatury żądanej: przy żądanej 35°C histereza wynosi 10°C (30/40), przy żądanej 65°C histereza wynosi 5°C (50/65). Zmienna histereza pompy powoduje zmniejszenie ilości załączeń sprężarki i wydłużenie odcinków czasu pracy. Ma to bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia energii i trwałość poszczególnych elementów pompy ciepła. Histereza załączania grzania c.w.u. wynosi 4K.

Korekcja nastawy temperatury pokojowej
Sterownik posiada wbudowaną funkcję korekcji nastawy temperatury pokojowej w zależności od temperatury zewnętrznej.
Korekcji zimową można (ogrzewania)wyłączyć.
Korekcji letniej (dla chłodzenia) wyłączyć nie można.

COP
Sterownik miniTherm ma zapisaną charakterystykę wydajności sprężarki i na podstawie bieżących danych z czujników wylicza bieżącą i średnią wartość współczynnika wydajności (COP).
Na podstawie wyliczonej wartości COP, parametru ?COP Ekon?, parametru ?2 Tatyfa? sterownik decyduje o :
· które źródło ciepła załączyć: grzałki elektryczne źródła szczytowego, pompa ciepła, grzałki c.w.u.

Sterowanie instalacją kolektorów słonecznych
Sterownik steruje innymi instalacjami takimi jak kolektory słoneczne, wkłady kominkowe, itp. Na podstawie panujących warunków kieruje energię do instalacji co.o., c.w.u. lub gruntu. Energia na każdym poziomie temperatury zostaje wykorzystana.

Aktualizacja oprogramowania sterownika
Sterownik posiada możliwość aktualizacji oprogramowania. Wszystkie nowe funkcje dla poszczególnych wersji sterownika są szczegółowo opisane na naszych stronach. Oprogramowanie sterownika może zostać zaktualizowane wyłącznie przez osobę uprawnioną przez producenta. Wszelkie próby aktualizacji oprogramowania sterownika przez osoby nie upoważnione mogą trwale uszkodzić sterownik i/lub pompę ciepła.Wszelkie Państwa doświadczenia w użytkowaniu zostaną szczegółowo przeanalizowane.


© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.