Solis » Pompy ciepła » Projektowanie instalacji » Polskie normy  

Polskie normy

Polskie normy dotyczące ciepłownictwa, kolektorów słonecznych i pomp ciepła

PN-75/B-01420 Ciepłownictwo. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia na mapach i planach;
PN-90/B-01421. Ciepłownictwo. Terminologia;i maksymalne z lat 1961 - 1995.
PN-90/B-01430. Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia;
PN-82/B-02402. Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach;
PN-82/B-02403. Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne;
PN-87/B-02411. Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania;
PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzania instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania;
PN-B-03406: 1994. PN-B-03406: 1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3;
PN-B-02025: 2001. Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego;
PN-91/B-10405. Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze;
PN-91/B-02413. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania;
PN-B-02414: 1999. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania;
PN-91/B-02415. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych systemów ciepłowniczych. Wymagania;
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania;
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania;
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania;
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania;
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne ceramiczne. Podział, nazwy i określenia;
PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne. Wymagania;
PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stałopalne. Wymagania;
PN-71/B-40154 Trzony kuchenne ceramiczne. Wymagania;
PN-55/H-74500 Centralne ogrzewanie. Żeliwne rury żebrowe;
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogólne wymagania i badania;
PN-70/H-83136 Kotły grzewcze. Nazwy i określenia;
PN-90/M-34451 Kotły grzewcze stalowe o mocy cieplnej do 50 kW. Ogólne wymagania i badania techniczne;
PN-93/M-35350 Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania;
PN-88/M-35811 Kotły grzewcze wodne niskotemperaturowe. Regulatory temperatury wody;
PN-86/M-40142 Elementy przewodu dymowego domowych urządzeń grzewczych;
PN-89/M-40302 Promienniki gazowe;
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania;
PN-EN 60335-2-35: 1999 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wody;
PN-EN 12975-1: 2002(U) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 1: Wymagania ogólne;
PN-EN 12975-2: 2002(U) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Kolektory słoneczne. Część 2: Metody badań;
PN-EN 12976-1: 2002(U) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urządzenia wykonywane fabrycznie. Część 1: Wymagania ogólne;
PN-EN 12976-2: 2002(U) Słoneczne systemy grzewcze i ich elementy. Urządzenia wykonywane fabrycznie. Część 2: Metody badań;
PN-EN 60068-2-9: 2002(U) Badania środowiskowe. Część 2-9: Wytyczne dotyczące badania promieniowania słonecznego;
PN-EN 60904-3: 2002(U) Elementy fotowoltaiczne. Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego;
PN-EN 61300-2-30: 2002(U) Światłowodowe złącza i elementy bierne. Podstawowe procedury badań i pomiarów. Część 3-30: Badania. Promieniowanie słoneczne;
PN-EN 61427: 2002(U) Ogniwa i baterie wtórne dla fotowoltaicznych systemów energii słonecznej. Wymagania ogólne i metody badań;
PN-90/E-04555.24 Wyroby elektrotechniczne. Klasyfikacja warunków środowiskowych. Warunki środowiskowe występujące w przyrodzie. Promieniowanie słoneczne i temperatura;
PN-92/M-04613/01 Zblokowane pompy ciepła ze sprężarkami o napędzie elektrycznym do ogrzewania lub ogrzewania i oziębiania. Nazwy, definicje i oznaczenia;
PN-72/M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych;
PN-EN 378-1 Instalacje ziębnicze i pompy ciepła. - projekt normy.


Dobór pomp (01/03/2005)
© 2004-2009, Solis Sp. z o.o.